Jeg forstår

Vilkår

Anvendelsesområde:

Tripplex salg til kunder og tredjemand i Danmark

CVR-nr. 32447287

Januar 2016

1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, finder anvendelse på sælgers levering af varer i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale.

1.2 I øvrigt finder købeloven, produktansvarsloven og dansk rets almindelige regler anvendelse.

1.3 Købers eventuelle købsbetingelser finder alene anvendelse i det omfang, de er vedtaget ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne.

Betalingsvilkår:

2.1 Betalingsbetingelserne fremgår af ordrebekræftelse og faktura.

2.2 Den endelige pris vil fremgå af købers ordrebekræftelse.

2.3 Ved manglende eller forsinket betaling forbeholder sælger sig ret til at tilbageholde leverancer til betaling har fundet sted.

2.4 Ved betaling efter forfaldsdato beregnes der renter på 1,5 % pr. påbegyndt måned.

2.5 Ved rykker udstedes et rykkergebyr på 100 kr. og renter.

2.6 Køberen er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav der ikke er anerkendt skriftligt af sælger.

2.7 Hvis køberen ikke er klar til at modtage varen på anviste leveringsadresse, kan der aftales at sælgeren opbevarer det på sælgerens adresse, købet er i så fald til fuld betaling fra det tidspunkt varen er leveret til sælgers adresse, transport herfra og til byggeplads sker for købers regning. Der gøres opmærksom på at varen henstår for købers regning og risiko, sælger har ingen forsikring på ovennævnte opbevaring.

2.8 Ved ordre skal der oplyses rekv- eller sagsnummer.

2.9 Sælger forbeholder sig ret til at fortage kreditvurdering via Euler Hermes. Vurderes køber kritisk således der ikke kan forsikres for tab vil der blive afkrævet forudbetaling før enhver leverance.

Ejendomsforbehold:

3.1 Ved salg på kredit forbeholder sælger sig retten til det solgte, indtil hele købesummen inklusive renter og eventuelle omkostninger er fuldt betalt.

3.2 Det solgte må ikke indbygges i eller sammenføjes med andre genstande. Omdannelse, bearbejdelse og lignende dispositioner vedrørende det solgte, herunder flytning eller overdragelse til tredjemands brug, må ikke ske uden sælgers skriftlige samtykke. Overskridelse heraf betragtes som væsentlig misligholdelse af køberens forpligtelser over for sælger.

Skriv venligst dit navn
Skriv venligst dit telefonnummer
Skriv venligst din email
Jeg vil gerne modtage
nyhedsmails fra Tripplex

Skandinaviens første totalleverandør af akustiske loft- og vægbeklædninger med ultimativ designfrihed og sublime lydoplevelser

Levering:

4.1 Ved levering forstås en leverance på et af kunden anvist sted.

4.2 Leveringstid fremgår af ordrebekræftelsen.

4.3 Leveringer vil pågå på den anviste dato på ordrebekræftelse mellem kl 9 & 15. Øvrige tidspunkter vil kunne aftales mere præcis mod betaling for særleverance af modtager. Ved levering direkte på eksportbil forventes det af modtager, at der er aflæsningsfaciliteter på modtagersted. Levering med kran eller anden særlig aflæsningsforanstaltning kan aftales mod betaling af modtager.

4.4 Projektleverancer; der kan aftales et antal fri leverancer ved ordre afgivelse, i forhold til størrelse og projektpris. Dette vil fremgå af endelig ordrebekræftelse. Afkald af leverancer, som er indeholdt i aftalen for sælgers regning, skal afkaldes min. 2 uge før levering. Ændringer herefter som påfører sælger omkostninger i forhold til lageropbevaring eller ekstra fragtomkostninger, vil blive faktureret til køber. Yderligere leverancer, som ikke er indeholdt ved endelig ordre afgivelse tillægges fragt.

4.5 Enhver levering af varer betragtes som genuskøb.

4.6 Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelse med leveringen, såfremt forsinkelsen skyldes force majeure eller øvrige omstændigheder uden for sælgers kontrol, herunder import- og/eller eksportforbud, pirateri, havari samt uroligheder og arbejdskonflikter af enhver art. 4.7 Hindres mangelfri eller rettidig levering midlertidigt som følge af de nævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringernes varighed. Leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende som rettidig.

4.8 I tilfælde af forsinkelse som følge af de under pkt. 4.2 nævnte omstændigheder skal enhver af parterne være berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden part at hæve aftalen, når forsinkelsen har varet ud over 1 måned uden at nogen af parterne i dette tilfælde kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor hinanden.

4.9 I øvrige tilfælde af forsinkelse kan køber hæve aftalen, efter at sælger har modtaget skriftligt påkrav herom, såfremt sælger ikke har foretaget vareleverancen inden 30 dage, efter leveringsfristens udløb på ordrebekræftelsen.

4.10 Beregning af materialeforbrug udført af Tripplex A/S kan alene betragtes som vejledende. Beregningen fortages ud fra gældende normtal.

4.11 Eventuel reklamation/anmærkning vedrørende transport skader eller manglende vare skal ske ved modtagelsen på fragtrevet. Meddelelse herom til sælger skal herefter ske uden yderligere forsinkelse og skriftligt senest 8 dage efter modtagelse af varerne. Ved transportskade skal billede/kopi af fragtbrev, følgeseddel samt billede af de beskadigede vare hurtigst tilsendes sælger på info@tripplex.dk. I emnefelt anmærkes "fragtreklamation samt projektnavn"

4.12 Varer tages kun retur efter forudgående aftale. Varerne skal leveres retur i original emballage og være nye, ubrugte og ubeskadigede, varen skal kunne sælges igen. Der fratrækkes 20% i retur håndtering. Returfragt betales af køber. Special producerede varer der ikke indgår i standardsortiment returneres ikke.

Mangler:

5.1 I tilfælde af at der inden for 24 måneder efter levering konstateres oprindelige eller skjulte mangler ved det leverede, skal sælger straks forlægges dokumentation og skriftlig redegørelse fra køber. Er manglen verificerbar er sælger forpligtet til at foretage omlevering, efterlevering eller udbedring. Sælger kan kræve at foretage udbedring frem for omlevering eller efterlevering, såfremt dette kan ske uden væsentlige ulempe for køber eller dennes kunde.

5.2 Køber kan hverken hæve handelen helt eller delvist, eller kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning, medmindre sælger har udvist grov uagtsomhed eller forsæt.

5.3 Hvis køber konstaterer mangler ved det leverede og vil påberåbe sig dette overfor sælger, skal køber straks efter, at manglen er konstateret, give sælger skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber ikke giver sådan meddelelse, efter en mangel er konstateret eller burde være konstateret, fortaber køber retten til at gøre manglen gældende over for sælger. Mangler som følge af overlast, usædvanlig brug eller almindelig slid og ælde kan ikke gøres gældende over for sælger.

Produktansvar:

6.1 For skader på personer eller forbrugerting gælder produktansvarslovens almindelige regler. Sælger har tegnet forsikring på kr. 5.000.000.

6.2 Sælger er ikke ansvarlig for erhvervstingskade, med mindre skaden kan tilregnes sælgers grove uagtsomhed.

6.3 I det omfang, at sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang som sælgers ansvar er begrænset i forhold til køber.

Ansvarsbegrænsning:

7.1 Sælger er aldrig ansvarlig for direkte eller indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, dagbod, genhusning eller tab ved købers misligholdelse af sine forpligtelser over for tredjemand, med mindre sælger har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

Lovvalg og værneting:

8.1 Enhver tvist mellem sælger og køber vedrørende forståelsen og rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser afgøres ved Sø og Handelsretten i København.

8.2 Sælger og køber er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af disse salgs- og leveringsbetingelser eller de leverede varer.

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Tripplex A/S