Sales and delivery conditions for Tripplex Aps

 • Leverings-, returnerings- og betalingsbetingelser for Tripplex ApS’ (CVR-nr. 42142395) (”Tripplex”) produkter er gældende fra d. 1. juli 2021. Hermed annulleres tidligere udsendte leverings-, returnerings- og betalingsbetingelser for Tripplex’ produkter.

 • 1. Definitioner
  I disse almindelige salgsvilkår og -betingelser (”Betingelser”) betyder “Tripplex” den sælger, som er nævnt i tilbuddet, ordrebekræftelsen, aftalen eller lignende. Tilbud, ordrebekræftelse, faktura eller anden lignende aftale med Kunden benævnes tilsammen ”Aftalen”. Disse Betingelser skal anses for at gælde for Aftalen, medmindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt med Tripplex i Aftalen. Betingelserne og Aftalen har forrang for eventuelle vilkår og betingelser, der måtte være indeholdt i Kundens købsordrer eller anden lignende dokumentation. “Produkter” betyder de produkter, som Tripplex sælger og leverer. “Kunde” betyder en fysisk eller juridisk person, som afgiver en købsordre eller indgår en Aftale med Tripplex.

 • 2. Bindende virkning

  2.1 Tripplex er alene bundet af et tilbud, hvis det accepteres uændret af Kunden, eller hvis Tripplex har påbegyndt effektueringen af Aftalen.

  2.2 Hvis Kunden ikke mener, at Aftalen er korrekt, skal Kunden meddele Tripplex dette senest to (2) hverdage efter bekræftelsesdatoen. Hvis Kunden ikke gør dette, eller såfremt Tripplex har påbegyndt effektueringen af Aftalen, er Aftalen bindende.

  2.3 Ved ordre skal der oplyses rekvirerings- eller sagsnummer og kundenummer.

  2.4 Tripplex forbeholder sig retten til at foretage en kreditvurdering af Kunden før indgåelse af en Aftale. Betingelserne i pkt. 11.3 nedenfor finder i øvrigt anvendelse.

 • 3. Data

  3.1 Kunden skal give Tripplex korrekte, fuldstændige ogpålideligedataogoplysninger.

  3.2 Tripplex er ikke forpligtet til at undersøge, hvorvidt de pkt. 3.1 nævnte data og oplysninger er korrekte, fuldstændige og pålidelige.

  3.3 Tripplex er kun forpligtet til at effektuere Aftalen, hvis Kunden har givet alle de af Tripplex krævede data og oplysninger. Hvis Tripplex lider tab, fordi Kunden har givet forkerte eller ufuldstændige data og oplysninger, er Kunden forpligtet til at kompensere Tripplex for det pågældende tab.

 • 4. Kontraktmæssighed

  4.1 Alle tilbud fra Tripplex i relation til antal, kvalitet og/eller andre egenskaber i forbindelse med Tripplex’ Produkt og Serviceydelser udarbejdes med fornøden omhu, men Tripplex kan ikke garantere, at der ikke vil forekomme afvigelser og er ikke ansvarlig for sådanne afvigelser.

  4.2 Kunden skal uden ophold kontrollere, at antal, kvalitet og/eller andre egenskaber stemmer overensmed, hvad der er oplyst af eller aftalt med Tripplex i henhold til Aftalen, når Produkterne er leveret.

 • 5. Immaterielle rettigheder

  Alle immaterielle og industrielle rettigheder tilhører Tripplex alene, herunder designrettigheder, varemærkerettigheder, ophavsrettigheder, patentrettigheder, rettigheder til domænenavn, forretningshemmeligheder og andre(semi)immaterielle rettigheder, emballage, kildekode, forberedende materiale og navngivningen deraf, samt alt hvad Tripplex udvikler i relation til de leverede Produkter og Serviceydelser.

 • 6. Leveringsgebyr

  For alle leverancer hvor Tripplex skal arrangere transport beregnes et ekspeditionsgebyr eksklusiv moms pr. leveringsadresse på 600 kr. For enkelt pakkeforsendelse beregnes 300 kr. i porto. For tidsbestilling beregnes et gebyr på 750 kr.

 • 7. Kurerkørsel

  Minimum kørselsgebyr på 900 kr.

 • 8. Ordrer til afhentning

  Efter forudgående aftale, kan ordrer hentes på Tripplex’ lager, jf. pkt. 9 nedenfor, mellem 7.30 -15.00. Ordrer til afhentning reserveres i 5 arbejdsdage fra ordredato. Er ordren ikke afhentet efter 5 arbejdsdage, slettes ordren, og Kunden faktureres et ekspeditionsgebyr på 300 kr. Ordren bliver pakket ved fremvisning af et gyldigt Tripplex ordrenummer, og der kan forventes en ekspeditionstid på op til ca. 1 time fra ankomst. For større ordrer kan der forventes længere ekspeditionstid. Mod et gebyr på 150 kr. vil ordren være pakket og klar til afhentning på et med Kunden nærmere aftalt tidspunkt.

 • 9. Lageradresse

  Korshøjvej 2D, Virklund, 8600 Silkeborg

 • 10. Returnering

  10.1 Der tages kun Produkter retur efter forudgående aftale. Returvarer tages kun retur inden for 3 måneder fra leverings- eller afhentningsdato.

  10.2 Kunden arrangerer og betaler fragtomkostninger i forbindelsemed returnering. Returvarer skal sendes retur til [Tripplex’ lageradresse, jf. pkt. 9 ovenfor].

  10.3 Ved returneringer beregnes 25%af Produkternes faktureringsværdi eksl. moms til dækning af omkostninger, dog minimum 600 kr.

  10.4 Kunden forpligter sig til at oplyse sagsnavn, ordrenummer, varenavn samt mængde ved returnering. Oplyses disse oplysninger ikke ved returnering, vil Tripplex fakturere Kunden for 30 % af Produkternes faktureringsværdi ekskl. moms til dækning af håndtering, herunder optælling af de returnerede Produkter.

  10.5 Produkter, der returneres, skal returneres i hel og ubrudt, original emballage og skal kunne sælges igen. Produkter, der returneres, krediteres kun efter endelig returgodkendelse af Tripplex.

  10.6 Specialproducerede Produkter, der ikke indgår i Tripplex’ standardsortiment, kan ikke returneres. Der kan maks. returneres 10 % af Aftalens oprindelige ordremængde, medmindre der sker ombytning til et andet Produkt.

  10.7 Der faktureres et returgebyr i overensstemmelse med pkt. 10.3 ovenfor, hvis Kunden ændrer Aftalen efter afsendelse fra Tripplex’ lager.

 • 11. Betalingsbetingelser

  11.1 Betalingsbetingelser fremgår af Aftalen.

  11.2 Forfaldne saldi renteberegnes med 1,8%pr. måned. Ved rykkere udstedes et rykkergebyr på 100 kr., og der tilskrives renter heraf.

  11.3 Tripplex har til enhver tid ret til at kræve fuld eller delvis forudbetaling og/eller på anden vis opnå sikkerhed for betaling i henhold til Aftalen.

  11.4 Medmindre andet er aftalt skriftligt, skal Tripplex’ fakturaer betales i den på fakturaen anførte valuta, og betaling kan alene ske på den på fakturaen anførte måde.

  11.5 Betalinger fra Kunden anvendes altid som følger: (i) til afregning af skyldige beløb, herunder forfaldne fakturaer i den rækkefølge, fakturaerne forfalder i og (ii) til betaling af rykkergebyrer og skyldige renter. Ovennævnte anvendelse af betalinger gælder uanset Kundens eventuelle instrukser om anvendelse af betalingen, medmindre Tripplex skriftligt har accepteret disse instrukser.

  11.6 I tilfælde af manglende betaling er Tripplex berettiget til midlertidigt at standse leverancer eller opsige Aftalen og kræve kompensation fra Kunden for eventuelle tab.

  11.7 Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger på grund af eventuelle modkrav overfor Tripplex.

 • 12. Priser
  Den endelige pris for Produkterne fremgår af Aftalen. Den af Tripplex oplyste pris i Aftalen skal betales i den anførte valuta og er angivet uden moms og andre skatter og afgifter, medmindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt.

 • 13. Levering

  13.1 Ved levering forstås leverance af et eller flere Produkter til et af Kunden anvist sted. Tripplex bestemmer, hvordan og af hvem leveringstransporten udføres. Hvis Tripplex på Kundens anmodning arrangerer transporten af Produkterne til Kunden, sker dette for Kundens regning og risiko, jf. også pkt. 6 ovenfor.

  13.2 Leveringsdato, -tidspunkt og -steder anført i Aftalen. Leveringstid er altid mellem 9.00 - 15.00 på hverdage. Et nærmere konkret leveringstidspunkt vil kunne aftales mod Kundens betaling af et gebyr på 750 kr. for håndteringen af en sådan særleverance.

  13.3 Inden for Danmark (Færøerne og Grønland undtaget) sker leveringen pr. bil, medmindre andet er aftalt.

  13.4 Ved levering pr. bil skerleveringen altid ved vognkant og på fast vej, så nær det af Kunden anførte leveringssted som muligt. Kunden skal stille mandskab til rådighed for aflæsningen. Kunden har desuden pligt til at sørge for aflæsningsfaciliteter på det af Kunden anførte leveringssted. Levering med kran eller anden særlig aflæsningsforanstaltning kan aftales mod at Kunden afholder udgifterne hertil.

  13.5 Er de i pkt. 13.4 anførte leveringsbetingelser ikke opfyldt, og kan Tripplex som følge heraf ikke levere Produkterne til Kunden, kan Produkterne efter nærmere aftale opbevares på Tripplex’ lageradresse, jf. pkt. 9 ovenfor, indtil betingelserne i pkt. 13.4 er opfyldt, dog ikke længere end [1] måned efter den i henhold til Aftalen planlagte leveringsdato. Levering anses i disse tilfælde for at være sket med virkning fra det tidspunkt, hvor Produkterne er leveret til Tripplex’ lageradresse. Udgifter til eventuel transport og opbevaring af Produkterne sker for Kundens regning og risiko.

  13.6 Levering til udlandet, inkl. Færøerne og Grønland, sker – når intet andet er aftalt – fra udskibningshavn.

 • 14. Projektleveringer

  I visse tilfælde tilbyder Tripplex et antal gratis leveringer, hvis Aftalen for så vidt angår pris og antal Produkter har en vis størrelse. Ændring/annullering af planlagte leveringer, uanset om leveringsomkostningerne afholdes af Tripplex, jf. nærværende bestemmelse, eller af Kunden, jf. pkt. 13.1, skal ske mindst to (2) uger før aftalt leveringsdato. Ønsker Kunden at ændre leveringsdato og/eller -tidspunkt, når der er under 2 uger til levering, vil eventuelle omkostninger forbundet med en sådan ændring blive pålagt Kunden. Ønsker Kunden et annullere levering, finder bestemmelserne i pkt. 10.3 ovenfor anvendelse.

 • 15. Forsinkelse

  Forsinkelse af en levering, uanset årsag og omfang, berettiger ikke Kunden til at ophæve Aftalen, jf. dog pkt. 19.4 nedenfor.

 • 16. Fejl og mangler

  16.1 Tripplex påtager sig ikke noget ansvar for fejl og mangler, som Tripplex konstaterer skyldes almindelig slid og ælde, overlast, forkert eller usædvanlig brug, misbrug, forkert installation/montering eller ændringer af Produkterne. Tripplex er ikke forpligtet til at reparere, ombytte eller kreditere sådanne Produkter. Hvis der konstateres en fejl eller en mangel ved de Produkter, som leveres af Tripplex, og Kunden reklamerer rettidigt herover, jf. pkt. 16.2, er Tripplex berettiget til efter eget valg enten at udbedre, ombytte eller kreditere Produkterne, så længe den valgte afhjælpningsforanstaltning ikke medfører en væsentlig ulempe for Kunden.

  16.2 Såfremt Kunden konstaterer, at der er en fejl eller en mangel ved et eller flere af de Produkter, som Kunden har købt, skal Kunden overholde følgende reklamationsfrister, jf. dog pkt. 16.4:

  Synlige fejl/mangler: Straks.
  Ikke synlige fejl/mangler: Uden ugrundet ophold og senest 7 dage efter, at fejlen/manglen er – eller burde være – konstateret af Kunden.

  16.3 Kunden skal indenfor de i pkt. 16.2 anførte frister skriftligt underrette Tripplex om eventuelle fejl og mangler ved de af Kunden købte Produkter samt anføre, hvori fejlen eller manglen består. Meddelelse om reklamation sendes til info@tripplex.dk. Hvis Kunden ikke reklamerer rettidigt, bortfalder ethvert krav mod Tripplex, og Kunden anses for at have fortabt retten til at gøre fejlen eller manglen gældende overfor Tripplex.

  16.4 For så vidt – og kun i det omfang – de af Kunden købte Produkter skal anvendes til byggeri i Danmark, og dette fremgår af Aftalen, finder Byggeleveranceklausulen i henhold til AB 18 § 12 herunder de absolutte reklamationsfrister heri, anvendelse.

 • 17. Transportskader/mangelfuld levering

  17.1 Ved levering pr. bil har Kunden pligt til at kvittere for modtagelse af leveringen. ErKundenikke til stede vedleveringen, kan der ikke senere reklameres over fejl eller mangler, der vedrører leveret antal, skader og lignende.

  17.2 Kunden skal omhyggeligt undersøge Produkterne umiddelbart ved leveringen –ved levering pr.bane eller skib, umiddelbart ved Produkternes fremkomst – og notere eventuelle synlige skader og/eller manglende levering af en eller flere Produkter på fragtbrevet. Hvis Kunden ikke noterer skader og/eller manglende levering på fragtbrevet, fortaber Kunden retten til senere at reklamere over sådanne fejl og mangler. I tillæg til notering på fragtbrev, har Kunden desuden pligt til at give Tripplex skriftlig meddelelse om eventuelle skader og/eller manglende levering i overensstemmelse med pkt. 16.2 og 16.3 ovenfor. Ved skader på Produkterne skal følgende dokumentation vedlægges Kundens skriftlige meddelelse:

  Billede/kopi af fragtbrev
  Billede af den eller de beskadigede Produkter
  Følgeseddel
  I emnefeltet anføres ”Fragtreklamation” samt eventuelt projektnavn.

  17.3 Er de i pkt. 16.2 nævnte reklamationsfrister overholdt, er Tripplex berettiget til efter eget skøn at afhjælpe fejlen/manglen ved at:
  tilbyde udbedring (reparation)
  tilbyde hel eller delvis ombytning, eller
  kreditere et beløb, som fastsættes af Tripplex, og som ikke kan overstige den fakturapris, der fremgår af Aftalen.

  17.4 En mangelfuld levering uanset årsag og omfang, berettiger ikke Kunden til at ophæve Aftalen, kræve nedslag i prisen eller kræve nogen form for skadeserstatning. Tripplex har ikke noget ansvar for tab påført Kunden eller andre som følge af en mangelfuld levering, herunder tab ved at et byggeri eller en produktion forsinkes eller må omgøres.

 • 18. Ejendomsforbehold

  18.1 Tripplex bevarer ejendomsretten til de solgte Produkter, indtil Kunden har betalt hele købesummen, herunder eventuelle rykkergebyrer og renter, for de pågældende Produkter.

  18.2 Produkter må ikke indbygges i eller sammenføjes med andre genstande før hele købesummen, inklusive eventuelle renter og omkostninger, er betalt af Kunden til Tripplex. Omdannelse, bearbejdelse og lignende dispositioner vedrørende det eller de solgte Produkter, herunder flytning eller overdragelse til tredjemands brug, må ligeledes ikke før hele købesummen, inklusive eventuelle renter og omkostninger, er betalt af Kunden til Tripplex, medmindre Tripplex samtykker hertil.

 • 19. Forcemajeure

  19.1 ICC Force Majeure Clause 2003 gælder for Aftalen.

  19.2 I tillæg til de force majeure situationer, der er omfattet af ICC Force Majeure Clause 2003, betragtes følgende situationer som force majeure: Cyberterrorisme eller andre typer af cyberangreb, sikkerhedsrelaterede hændelser, utilsigtet ødelæggelse eller tab af data eller lignende hændelser, import- og/eller eksportforbud, pirateri, havari samt uroligheder og arbejdskonflikter af enhver art, som ligger uden for Tripplex’ kontrol.

  19.3 Hindres rettidig levering som følge af de i pkt. 19.1 nævnte omstændigheder, udskydes leveringstidspunktet i et tidsrum svarende til hindringernes varighed, og levering til den således udskudte leveringstid anses i stedet for rettidig.

  19.4 Såfremt levering forsinkes i mere end 1 måned efter udløb af den leveringsdato, der fremgår af Aftalen, er hver part berettiget til at hæve Aftalen, uden at nogen af parterne i dette tilfælde kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

 • 20. Ansvarsbegrænsning

  20.1 Tripplex er ikke ansvarlig over for Kunden for nogen direkte eller indirekte skader og/eller følgeskader og/eller tab, herunder, men ikke begrænset til, tingsskade, drifts- eller indtægtstab, skade på virksomhedens omdømme, omsætningstab eller lignende hændelige følgeskader eller tab, dagbod, genhusning eller tab som følge af Kundens misligholdelse overfor tredjemand.

  20.2 I alle tilfælde hvor Tripplex er forpligtet til at betale erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler, kan erstatningen ikke overstige de leverede Produkters værdi ifølge Aftalen.

  20.3 Ethvert krav mod Tripplex, herunder også reklamationskrav, men bortset fra de krav som anerkendes af Tripplex, bortfalder tolv (12) måneder efter den dato, hvor Produkterne blev leveret.

  20.4 Tripplex giver ingen garantierklæringer af nogen art overfor Kunden, hverken udtrykkelige eller underforståede.

 • 21. Lovvalg og værneting

  21.1 Aftalen, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens og gyldighed, reguleres af dansk ret, bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler.

  21.2 De Forenede Nationers konvention af 11. april 1980 om aftaler om internationale køb gælder ikke for Aftalen og udelukkes udtrykkeligt herfra.

  21.3 Enhver tvist mellem Tripplex og Kunden i forbindelse med Aftalen, herunder Aftalens gyldighed, afgøres af de danske domstole.

 • 22. Eksportkontrol og-sanktioner

  Tripplex overholder alle gældende nationale regler om eksportkontrol samt regler om eksportkontrol fra EU og USA som fastsat af FN, som forbyder salg af visse produkter og serviceydelser til visse lande, virksomheder og enkeltpersoner.

  Hvis Kunden eksporterer Produkter og Serviceydelser, skal Kunden overholde gældende eksportkontrolordninger og -sanktioner.

 • 23. ROCKWOOLs etiske regler

  Tripplex er 100 % ejet af ROCKWOOL A/S (”ROCKWOOL”). ROCKWOOL har vedtaget et sæt etiske regler, som fastsætter et højt niveau af integritet for Tripplex.

  ROCKWOOL har tiltrådt FN’s Global Compact, som forpligter koncernen til at påtage sig et grundlæggende ansvar inden for områderne menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og korruptionsbekæmpelse. Tripplex forventer, at Kunden følger samme principper.

  ROCKWOOL har en whistleblower- ordning, som gør det muligt for tredjeparter at indberette alvorlige forhold vedrørende brud på de etiske regler. Læs mere om ROCKWOOLs etiske regler på www.ROCKWOOLgroup.com.

 • 24. Diverse

  Tripplex er berettiget til at antage en eller flere tredjeparter eftereget valgtil atopfylde Tripplex’ forpligtelser i henhold til disse Betingelser.

  Tripplex er berettiget til uden Kundens samtykke at overdrage denne Aftale til et datterselskab, et koncernselskab eller tredjemand.