Sales and delivery conditions for Tripplex Aps

 • Leverings-, returnerings- og betalingsbetingelser for Tripplex ApS’(CVR-nr. 42142395) (”Tripplex”) produkter er gældende fra d. 1. februar2024. Hermed annulleres tidligere udsendte leverings-, returnerings- ogbetalingsbetingelser for Tripplex’ produkter.

 • 1. Definitioner

  I disse almindelige salgsvilkår og -betingelser (”Betingelser”) betyder“Tripplex” den sælger, som er nævnt i tilbuddet, ordrebekræftelsen,aftalen eller lignende. Tilbud, ordrebekræftelse, faktura eller andenlignende aftale med Kunden benævnes tilsammen ”Aftalen”. DisseBetingelser skal anses for at gælde for Aftalen, medmindre andet erudtrykkeligt og skriftligt aftalt med Tripplex i Aftalen. Betingelserne ogAftalen har forrang for eventuelle vilkår og betingelser, der måtte væreindeholdt i Kundens købsordrer eller anden lignende dokumentation.“Produkter” betyder de produkter, som Tripplex sælger og leverer.“Kunde” betyder en fysisk eller juridisk person, som afgiver en købsordreeller indgår en Aftale med Tripplex.

 • 2. Bindende virkning

  2.1 Tripplex er alene bundet af et tilbud, hvis det accepteres uændret afKunden, eller hvis Tripplex har påbegyndt effektueringen af Aftalen.

  2.2 Hvis Kunden ikke mener, at Aftalen er korrekt, skal Kunden meddeleTripplex dette senest to (2) hverdage efter bekræftelsesdatoen.Hvis Kunden ikke gør dette, eller såfremt Tripplex har påbegyndteffektueringen af Aftalen, er Aftalen bindende.

  2.3 Ved ordre skal der oplyses rekvirerings- eller sagsnummer ogkundenummer.

  2.4 Tripplex forbeholder sig retten til at foretage en kreditvurdering afKunden før indgåelse af en Aftale. Betingelserne i pkt. 11.3 nedenforfinder i øvrigt anvendelse.

 • 3. Data

  3.1 Kunden skal give Tripplex korrekte, fuldstændige og pålidelige dataog oplysninger.

  3.2 Tripplex er ikke forpligtet til at undersøge, hvorvidt de pkt. 3.1nævnte data og oplysninger er korrekte, fuldstændige og pålidelige.

  3.3 Tripplex er kun forpligtet til at effektuere Aftalen, hvis Kunden hargivet alle de af Tripplex krævede data og oplysninger. Hvis Tripplexlider tab, fordi Kunden har givet forkerte eller ufuldstændige data ogoplysninger, er Kunden forpligtet til at kompensere Tripplex for detpågældende tab.

 • 4. Kontraktmæssighed

  4.1 Alle tilbud fra Tripplex i relation til antal, kvalitet og/eller andreegenskaber i forbindelse med Tripplex’ Produkt og Serviceydelserudarbejdes med fornøden omhu, men Tripplex kan ikke garantere, at derikke vil forekomme afvigelser og er ikke ansvarlig for sådanne afvigelser.

  4.2 Kunden skal uden ophold kontrollere, at antal, kvalitet og/eller andreegenskaber stemmer overens med, hvad der er oplyst af eller aftalt medTripplex i henhold til Aftalen, når Produkterne er leveret.

 • 5. Immaterielle rettigheder

  Alle immaterielle og industrielle rettigheder tilhører Tripplexalene, herunder designrettigheder, varemærkerettigheder,ophavsrettigheder, patentrettigheder, rettigheder til domænenavn,forretningshemmeligheder og andre (semi)immaterielle rettigheder,emballage, kildekode, forberedende materiale og navngivningen deraf,samt alt hvad Tripplex udvikler i relation til de leverede Produkter ogServiceydelser.

 • 6. Leveringsgebyr

  For alle leverancer hvor Tripplex skal arrangere transport beregnes etekspeditionsgebyr eksklusiv moms pr. leveringsadresse på 600 kr. Forenkelt pakkeforsendelse beregnes 300 kr. i porto. For tidsbestillingberegnes et gebyr på 750 kr.

 • 7. Kurerkørsel

  Minimum kørselsgebyr på 900 kr.

 • 8. Ordrer til afhentning

  Efter forudgående aftale, kan ordrer hentes på Tripplex’ lager, jf. pkt. 9nedenfor, mellem 7.30 -15.00.

 • 9. Lageradresse

  Korshøjvej 2D, Virklund, 8600 Silkeborg

 • 10. Returnering

  10.1 Der tages kun Produkter retur efter forudgående aftale.

  10.2 Kunden arrangerer og betaler fragtomkostninger i forbindelse medaftalt returnering. Returvarer skal sendes retur til Tripplex’ lageradresse,jf. pkt. 9 ovenfor.

  10.3 Ved returneringer beregnes 25% af Produkternes faktureringsværdieksl. moms til dækning af omkostninger, dog minimum 600 kr.

  10.4 Kunden forpligter sig til at oplyse sagsnavn, ordrenummer, varenavnsamt mængde ved returnering. Oplyses disse oplysninger ikke vedreturnering, vil Tripplex fakturere Kunden for 30 % af Produkternesfaktureringsværdi ekskl. moms til dækning af håndtering, herunderoptælling af de returnerede Produkter.

  10.5 Produkter, der er aftalt at returneres, skal som udgangspunktreturneres i hel og ubrudt, original emballage og krediteres kun efterendelig returgodkendelse af Tripplex.

  10.6 Der faktureres et returgebyr i overensstemmelse med pkt. 10.3ovenfor, hvis Kunden ændrer Aftalen efter afsendelse fra Tripplex’ lager.

 • 11. Betalingsbetingelser

  11.1 Betalingsbetingelser fremgår af Aftalen.

  11.2 Forfaldne saldi renteberegnes med 1,8% pr. måned. Ved rykkereudstedes et rykkergebyr på 100 kr., og der tilskrives renter heraf.

  11.3 Tripplex har til enhver tid ret til at kræve fuld eller delvisforudbetaling og/eller på anden vis opnå sikkerhed for betaling ihenhold til Aftalen.

  11.4 Medmindre andet er aftalt skriftligt, skal Tripplex’ fakturaer betalesi den på fakturaen anførte valuta, og betaling kan alene ske på den påfakturaen anførte måde.

  11.5 Betalinger fra Kunden anvendes altid som følger: (i) til afregningaf skyldige beløb, herunder forfaldne fakturaer i den rækkefølge,fakturaerne forfalder i og (ii) til betaling af rykkergebyrer og skyldigerenter. Ovennævnte anvendelse af betalinger gælder uanset Kundenseventuelle instrukser om anvendelse af betalingen, medmindre Tripplexskriftligt har accepteret disse instrukser.

  11.6 I tilfælde af manglende betaling er Tripplex berettiget tilmidlertidigt at standse leverancer eller opsige Aftalen og krævekompensation fra Kunden for eventuelle tab.

  11.7 Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger på grund afeventuelle modkrav overfor Tripplex.

 • 12. Priser

  Den endelige pris for Produkterne fremgår af Aftalen. Den af Tripplexoplyste pris i Aftalen skal betales i den anførte valuta og er angivet udenmoms og andre skatter og afgifter, medmindre andet er udtrykkeligt ogskriftligt aftalt.

 • 13. Levering

  13.1 Ved levering forstås leverance af et eller flere Produkter til etaf Kunden anvist sted. Tripplex bestemmer, hvordan og af hvemleveringstransporten udføres. Hvis Tripplex på Kundens anmodningarrangerer transporten af Produkterne til Kunden, sker dette for Kundensregning og risiko, jf. også pkt. 6 ovenfor.

  13.2 Leveringsdato, -tidspunkt og -steder anført i Aftalen. Leveringstider altid mellem 9.00 - 15.00 på hverdage. Et nærmere konkretleveringstidspunkt vil kunne aftales mod Kundens betaling af et gebyr på750 kr. for håndteringen af en sådan særleverance.

  13.3 Inden for Danmark (Færøerne og Grønland undtaget) skerleveringen pr. bil, medmindre andet er aftalt.

  13.4 Ved levering pr. bil sker leveringen altid ved vognkant og påfast vej, så nær det af Kunden anførte leveringssted som muligt.Kunden skal stille mandskab til rådighed for aflæsningen. Kundenhar desuden pligt til at sørge for aflæsningsfaciliteter på det afKunden anførte leveringssted. Levering med kran eller anden særligaflæsningsforanstaltning kan aftales mod at Kunden afholder udgifternehertil.

  13.5 Er de i pkt. 13.4 anførte leveringsbetingelser ikke opfyldt, ogkan Tripplex som følge heraf ikke levere Produkterne til Kunden, kanProdukterne efter nærmere aftale opbevares på Tripplex’ lageradresse,jf. pkt. 9 ovenfor, indtil betingelserne i pkt. 13.4 er opfyldt, dog ikkelængere end [1] måned efter den i henhold til Aftalen planlagteleveringsdato. Levering anses i disse tilfælde for at være sket medvirkning fra det tidspunkt, hvor Produkterne er leveret til Tripplex’lageradresse. Udgifter til eventuel transport og opbevaring afProdukterne sker for Kundens regning og risiko.

  13.6 Levering til udlandet, inkl. Færøerne

 • 14. Projektleveringer

  I visse tilfælde tilbyder Tripplex et antal gratis leveringer, hvis Aftalenfor så vidt angår pris og antal Produkter har en vis størrelse. Ændring/annullering af planlagte leveringer, uanset om leveringsomkostningerneafholdes af Tripplex, jf. nærværende bestemmelse, eller af Kunden, jf.pkt. 13.1, skal ske mindst to (2) uger før aftalt leveringsdato. ØnskerKunden at ændre leveringsdato og/eller -tidspunkt, når der er under 2uger til levering, vil eventuelle omkostninger forbundet med en sådanændring blive pålagt Kunden. Ønsker Kunden et annullere levering,finder bestemmelserne i pkt. 10.3 ovenfor anvendelse.

 • 15. Forsinkelse

  Forsinkelse af en levering, uanset årsag og omfang, berettiger ikkeKunden til at ophæve Aftalen, jf. dog pkt. 19.4 nedenfor.

 • 16. Fejl og mangler

  16.1 Tripplex påtager sig ikke noget ansvar for fejl og mangler, somTripplex konstaterer skyldes almindelig slid og ælde, overlast, forkerteller usædvanlig brug, misbrug, forkert installation/montering ellerændringer af Produkterne. Tripplex er ikke forpligtet til at reparere, ombytte eller kreditere sådanne Produkter. Hvis der konstateres en fejleller en mangel ved de Produkter, som leveres af Tripplex, og Kundenreklamerer rettidigt herover, jf. pkt. 16.2, er Tripplex berettiget til eftereget valg enten at udbedre, ombytte eller kreditere Produkterne, sålænge den valgte afhjælpningsforanstaltning ikke medfører en væsentligulempe for Kunden.

  16.2 Såfremt Kunden konstaterer, at der er en fejl eller en mangel ved eteller flere af de Produkter, som Kunden har købt, skal Kunden overholdefølgende reklamationsfrister, jf. dog pkt. 16.4:• Synlige fejl/mangler: Straks.• Ikke synlige fejl/mangler: Uden ugrundet ophold og inden det solgtetages i brug, senest 7 dage efter, at fejlen/manglen er – eller burde være– konstateret af Kunden.

  16.3 Kunden skal indenfor de i pkt. 16.2 anførte frister skriftligtunderrette Tripplex om eventuelle fejl og mangler ved de af Kundenkøbte Produkter samt anføre, hvori fejlen eller manglen består.Meddelelse om reklamation sendes til info@tripplex.dk. Hvis Kundenikke reklamerer rettidigt, bortfalder ethvert krav mod Tripplex, ogKunden anses for at have fortabt retten til at gøre fejlen eller manglengældende overfor Tripplex.

  16.4 For så vidt – og kun i det omfang – de af Kunden købte Produkterskal anvendes til byggeri i Danmark, og dette fremgår af Aftalen, finderByggeleveranceklausulen i henhold til AB 18 § 12 herunder de absoluttereklamationsfrister heri, anvendelse.

 • 17. Transportskader/mangelfuld levering

  17.1 Ved levering pr. bil har Kunden pligt til at kvittere for modtagelse afleveringen. Er Kunden ikke til stede ved leveringen, kan der ikke senerereklameres over fejl eller mangler, der vedrører leveret antal, skader oglignende.

  17.2 Kunden skal omhyggeligt undersøge Produkterne umiddelbartved leveringen –ved levering pr. bane eller skib, umiddelbart vedProdukternes fremkomst – og notere eventuelle synlige skader og/eller manglende levering af en eller flere Produkter på fragtbrevet. HvisKunden ikke noterer skader og/eller manglende levering på fragtbrevet,fortaber Kunden retten til senere at reklamere over sådanne fejl ogmangler. I tillæg til notering på fragtbrev, har Kunden desuden pligttil at give Tripplex skriftlig meddelelse om eventuelle skader og/ellermanglende levering i overensstemmelse med pkt. 16.2 og 16.3 ovenfor.Ved skader på Produkterne skal følgende dokumentation vedlæggesKundens skriftlige meddelelse:• Billede/kopi af fragtbrev• Billede af den eller de beskadigede Produkter• FølgeseddelI emnefeltet anføres ”Fragtreklamation” samt eventuelt projektnavn.

  17.3 Er de i pkt. 16.2 nævnte reklamationsfrister overholdt, er Tripplexberettiget til efter eget skøn at afhjælpe fejlen/manglen ved at:• Tilbyde udbedring (reparation)• Tilbyde hel eller delvis ombytning, eller• Kreditere et beløb, som fastsættes af Tripplex, og som ikke kanoverstige den fakturapris, der fremgår af Aftalen.

  17.4 En mangelfuld levering uanset årsag og omfang, berettiger ikkeKunden til at ophæve Aftalen, kræve nedslag i prisen eller kræve nogenform for skadeserstatning. Tripplex har ikke noget ansvar for tab påførtKunden eller andre som følge af en mangelfuld levering, herunder tabved at et byggeri eller en produktion forsinkes eller må omgøres.

 • 18. Ejendomsforbehold

  18.1 Tripplex bevarer ejendomsretten til de solgte Produkter, indtilKunden har betalt hele købesummen, herunder eventuelle rykkergebyrerog renter, for de pågældende Produkter.

  18.2 Produkter må ikke indbygges i eller sammenføjes med andregenstande før hele købesummen, inklusive eventuelle renterog omkostninger, er betalt af Kunden til Tripplex. Omdannelse,bearbejdelse og lignende dispositioner vedrørende det eller de solgteProdukter, herunder flytning eller overdragelse til tredjemands brug,må ligeledes ikke før hele købesummen, inklusive eventuelle renterog omkostninger, er betalt af Kunden til Tripplex, medmindre Tripplexsamtykker hertil.

 • 19. Force majeure

  19.1 ICC Force Majeure Clause 2003 gælder for Aftalen.

  19.2 I tillæg til de force majeure situationer, der er omfattet af ICCForce Majeure Clause 2003, betragtes følgende situationer somforce majeure: Cyberterrorisme eller andre typer af cyberangreb,sikkerhedsrelaterede hændelser, utilsigtet ødelæggelse eller tab af dataeller lignende hændelser, import- og/eller eksportforbud, pirateri, havarisamt uroligheder og arbejdskonflikter af enhver art, som ligger uden forTripplex’ kontrol.

  19.3 Hindres rettidig levering som følge af de i pkt. 19.1 nævnteomstændigheder, udskydes leveringstidspunktet i et tidsrum svarende tilhindringernes varighed, og levering til den således udskudte leveringstidanses i stedet for rettidig.

  19.4 Såfremt levering forsinkes i mere end 1 måned efter udløb afden leveringsdato, der fremgår af Aftalen, er hver part berettiget tilat hæve Aftalen, uden at nogen af parterne i dette tilfælde kan gøremisligholdelsesbeføjelser gældende.

 • 20. Ansvarsbegrænsning

  20.1 Tripplex er ikke ansvarlig over for Kunden for nogen direkte ellerindirekte skader og/eller følgeskader og/eller tab, herunder, menikke begrænset til, tingsskade, drifts- eller indtægtstab, skade påvirksomhedens omdømme, omsætningstab eller lignende hændeligefølgeskader eller tab, dagbod, genhusning eller tab som følge afKundens misligholdelse overfor tredjemand.

  20.2 I alle tilfælde hvor Tripplex er forpligtet til at betale erstatning efterdansk rets almindelige erstatningsregler, kan erstatningen ikke overstigede leverede Produkters værdi ifølge Aftalen.

  20.3 Ethvert krav mod Tripplex, herunder også reklamationskrav, menbortset fra de krav som anerkendes af Tripplex, bortfalder tolv (12)måneder efter den dato, hvor Produkterne blev leveret.

  20.4 Tripplex giver ingen garantierklæringer af nogen art overforKunden, hverken udtrykkelige eller underforståede.

  20.5 Træ er et levende materiale (naturmateriale), og der må derforaltid påregnes en vis naturlig variation i farvetoner, tekstur og visueltudseende fra produkter fremstillet af træ - også i træprodukterproduceret fra samme produktionsparti.

  20.6 Træprodukter patinerer – og patinerer endvidere forskelligt – henover tid. Der må derfor altid påregnes en naturlig udvikling i træetsvisuelle udtryk og egenskaber. Sædvanlige variationer og sædvanligudvikling i træets farve, struktur og egenskaber må således påregnes, forså vidt angår det træ, som indgår i produkterne omfattet af dette tilbud.Der kan aldrig forventes en ensartet udvikling i træet.

  20.7 Det kan således heller ikke forventes, at ens træprodukter (uansetom de er fremstillet af samme produktionsparti) kan blandes ellermonteres sammen uden synlige forskelle i træets visuelle udtryk, strukturog kvalitet. Udviklingen i træet afhænger endvidere af forhold, somTripplex ikke kan styre eller tage ansvaret for, herunder bl.a. påvirkningenaf naturligt lys (selv efter kort tid) og svingende luftfugtighed i de(t) rumtræprodukterne placeres i.

  20.8 Ved lysforhold, hvor træprodukterne udsættes for stærkt og/eller direkte lys, herunder eventuelt fra stejle vinkler, må der forventesbetydelig påvirkning samt meget synlige variationer i det visuelleudseende. Selv ved mindre udsving i luftfugtigheden må påregnesnaturlige bevægelser og revnedannelser i træet.

  20.9 Træprodukterne leveres i de oplyste dimensioner, idet der dogskal påregnes mindre afvigelser. Køber accepterer således en tolerancei Tripplex’ træprodukter på ±1 mm på bredde (fra ydre til ydre lamel)og ±1 mm på længde, ±2 mm på krydsmålene samt +1/-0 mm påplacering af hver lamel, hvis produkterne leveres med lameller.

  20.10 Køber accepterer ovennævnte ansvarsfraskrivelse ved accept afafgivet tilbud fra Tripplex.

 • 21. Lovvalg og værneting

  21.1 Aftalen, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens oggyldighed, reguleres af dansk ret, bortset fra dansk rets internationaleprivatretlige regler.

  21.2 De Forenede Nationers konvention af 11. april 1980 om aftaler ominternationale køb gælder ikke for Aftalen og udelukkes udtrykkeligtherfra.

  21.3 Enhver tvist mellem Tripplex og Kunden i forbindelse med Aftalen,herunder Aftalens gyldighed, afgøres af de danske domstole.

 • 22. Eksportkontrol og-sanktioner

  22.1 Tripplex overholder alle gældende nationale regler omeksportkontrol samt regler om eksportkontrol fra EU og USA som fastsataf FN, som forbyder salg af visse produkter og serviceydelser til visselande, virksomheder og enkeltpersoner.

  22.2 Hvis Kunden eksporterer Produkter og Serviceydelser, skal Kundenoverholde gældende eksportkontrolordninger og -sanktioner.

 • 23. ROCKWOOLs etiske regler

  23.1 Tripplex er 100 % ejet af ROCKWOOL A/S (”ROCKWOOL”).ROCKWOOL har vedtaget et sæt etiske regler, som fastsætter et højtniveau af integritet for Tripplex. ROCKWOOL har tiltrådt FN’s GlobalCompact, som forpligter koncernen til at påtage sig et grundlæggendeansvar inden for områderne menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljøog korruptionsbekæmpelse. Tripplex forventer, at Kunden følger sammeprincipper.

  23.2 ROCKWOOL har en whistleblower- ordning, som gør det muligtfor tredjeparter at indberette alvorlige forhold vedrørende brud påde etiske regler. Læs mere om ROCKWOOLs etiske regler på www.ROCKWOOLgroup.com.

 • 24. Diverse

  Tripplex er berettiget til at antage en eller flere tredjeparter efter egetvalg til at opfylde Tripplex’ forpligtelser i henhold til disse Betingelser.Tripplex er berettiget til uden Kundens samtykke at overdrage denneAftale til et datterselskab, et koncernselskab eller tredjemand.